DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ

 

1. Lê Thị Hồng Liên(TT)

 

2. Nguyễn Văn Nguyên

 

3. Lê Thị Hương Châu

 

4. Hoàng Thị Sương

 

5. Đào Văn Hùng

 

6. Đào Bá Huynh

 

7. Dương Thanh Tháp