DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ

 

1. Nguyễn Thị Mai(TT)

 

2. Đinh Thị Ngọc Diễm(TP)

 

3. Nguyễn Thị Hồng Liễn

 

4. Lê Ngọc Quang

 

5. Nguyễn Thị Thu Hà

 

6. Mai Văn Đức

 

7. Đào Quốc Trung

 

8. Đào Thị Phong

 

9. Nguyễn Thị Thơm