DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ

 

1. Nguyễn Thanh Sơn(TT)

 

2. Đinh Vĩnh Tố(TP)

 

3. Nguyễn Hữu Tín

 

4. Nguyễn Thành Nhân

 

5. Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

6. Cao Thị Kim Dung

 

7. Nguyễn Hữu Thi

 

8. Phạm Trung Viễn

 

9. Quảng Thị Hồng Thanh

 

10. Lương Thị Oanh