BÍ THƯ CHI BỘ

 

Họ và tên: Đào Văn Phước

 

Năm sinh: 1967

 

Trình độ  : ĐHSP Nhạc

 

P.BÍ THƯ CHI BỘ

 

Họ và tên: Thiều Thị Hưng Lợi

 

Năm sinh: 1969

 

Trình độ  : ĐHSP Văn

 

 

ỦY VIÊN CHI BỘ

 

Họ và tên: Lê Văn Dũng

 

Năm sinh: 1970

 

Trình độ  : ĐHSP Sinh Học

 

ỦY VIÊN CHI BỘ

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Nhân

 

Năm sinh: 1983

 

Trình độ  : ĐHSP Lý

 

ỦY VIÊN CHI BỘ

 

Họ và tên: Quách Nhi

 

Năm sinh: 1986

 

Trình độ  : Thạc sĩ CNTT