P.HIỆU TRƯỞNG(ĐIỀU HÀNH)

 

Họ và tên: Đào Văn Phước

 

Năm sinh: 1967

 

Trình độ  : ĐHSP Nhạc

 

Di động   : 0918398084

 

P.HIỆU TRƯỞNG(HC)

 

Họ và tên: Thiều Thị Hưng Lợi

 

Năm sinh: 1969

 

Trình độ  : ĐHSP Văn

 

Di động   : 0975420520

 

P.HIỆU TRƯỞNG(CM)

 

Họ và tên: Lê Văn Dũng

 

Năm sinh: 1970

 

Trình độ  : ĐHSP Sinh Học

 

Di động   : 0909803088