DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2017 - 2018 

 

STT

Họ tên

Nam

Chức vụ

Ghi chú

1

Mai Văn Đức

x

Bí thư Đoàn trường

 

2

Phòng Cỏn Dứng

 

P. Bí thư Đoàn trường

 

3

Nguyễn Ngọc Lý Thanh Nam

x

P. Bí thư Đoàn trường

 

4

Hoàng Thị Nhân Hậu

 

Thư ký

 

5

Dương Văn Luân

x

UVBCH Đoàn trường

 

6

Trần Thị Thiên Mai

 

UVBCH Đoàn trường

 

7

Hà Thị Bích Diệp

 

UVBCH Đoàn trường

 

8

Đào Thị Mỹ Uyên

 

UVBCH Đoàn trường

 

9

Bùi Văn Sang

x

UVBCH Đoàn trường