CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Quách Nhi

 

Năm sinh: 1986

 

Trình độ  : Thạc sĩ CNTT

 

Di động   : 0968415303

 

P.CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thi

 

Năm sinh: 1984

 

Trình độ  : ĐHSP Sinh

 

Di động   : 0977858816

 

 

ỦY VIÊN

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

 

Năm sinh: 1979

 

Trình độ  : ĐHSP Địa

 

Di động   : 0973681303

 

 

ỦY VIÊN

 

Họ và tên: Đào Thị Huyền

 

Năm sinh: 1979

 

Trình độ  : ĐHSP Văn

 

Di động   : 01668211708

 

ỦY VIÊN

 

Họ và tên: Trương Thị Thanh Thủy

 

Năm sinh: 1986

 

Trình độ  : ĐHSP GDCD

 

Di động   : 01656837102